TRUYỆN THƠ ANH HÙNG NGUYỄN VĂN THƯƠNG

Vượt qua lắm nẻo nhiều đường
Bền gan vững chí kiên cường xông pha
Chung lòng bảo vệ sơn hà
Trải nhiều bão tố phong ba không màng
Chiến công hiển hách huy hoàng
Lập nên thành tích xứng trang anh hùng
Lòng tôi ngưỡng mộ vô cùng
Kính yêu chiến sĩ kiên trung phi thường
Tính danh là Nguyễn Văn Thương
Chẳng nề đạn xới, coi thường pháo rơi
Ra công hợp sức giúp đời
Trung trinh dạ sắt, sáng ngời lòng son
Dù cho thân mất hay còn
Vẫn không khuất phục roi đòn khảo tra
Một lòng yêu Đảng thương nhà
Bốn năm gian khổ trải qua lao tù
Giam vào ngục tối âm u
Sáu lần Thương bị quân thù cưa chân
Vì dân, vì nước xả thân
Luôn luôn giữ vững tinh thần đấu tranh
Xem xong sách kể về Anh
Tôi xin được phép viết thành truyện thơ
Thi Nang