CUNG ĐƯỜNG

Cung đường mới mở rộng dần ra
Lặng lẽ nằm im trước cổng nhà
Đã thấy từng hôm nhiều kẻ lại
Hay nhìn mỗi buổi lắm người qua
Vào trong cảnh xã càng thân thiết
Ở giữa tình quê rất đậm đà
Sẽ nối ngàn phương và vạn nẻo
Nơi gần đến tận những vùng xa
Thi Nang