ĐỌC SÁCH

Luyện não rèn tâm lúc tuổi già
Chuyên cần đọc sách những ngày qua
Trong đầu khắc đậm hồn thôn xã
Giữa dạ hằn sâu sử nước nhà
Dũng cảm binh đoàn băng xứ lạ…
Kiên cường tướng lĩnh vượt miền xa…
Sơn hà một dải vui mừng quá
Trả nghĩa đền ơn rất đượm đà
Thi Nang