ĐÔNG MỘ

冬 暮
寒 風 切 肉 皮
與 拂 嫩 茶 枝
黯 淡 鳧 離 野
凄 滄 鷺 返 池
看 霞 添 趣 味
覽 霧 發 愁 悲
冷 體 貧 家 裡
哀 童 不 暖 衣
詩 囊
+Hán Việt:
ĐÔNG MỘ
Hàn phong thiết nhục bì
Dữ phất nộn trà chi
Ảm đạm phù ly dã
Thê thương lộ phản trì
Khan hà thiêm thú vị
Lãm vụ phát sầu bi
Lãnh thể bần gia lý
Ai đồng bất noãn y
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
BUỔI CHIỀU MÙA ĐÔNG
Gió lạnh cắt thịt da
Và phớt qua cành trà non
Chim le le rời đồng nội u ám tẻ nhạt
Cò trở lại ao rét mướt
Xem ráng thêm màu mè hay lắm
Nhìn sương mù sinh ra buồn rầu thảm thương
Trong nhà nghèo thân thể lạnh lẽo
Thương xót trẻ con không áo ấm
Thi Nang