ĐẦU SÔNG

GIANG ĐẦU
Bích thủy tại giang đầu
Thôn hồi hạ tiểu châu
Hà chiêm thời thiểu ức
Lãng thị khắc đa sầu
Vũ lộ hồng liên chiểu
Minh phù lục trúc khâu
Tuyền lâm tồn thử địa
Tử lý phục ngô cầu
Thi Nang
Dịch thơ:ĐẦU SÔNG
Đầu dòng núi biếc in sông
Tà dương thuyền nhỏ thong dong trở về
Ráng chiều đượm chút tình quê
Cúi đầu trông sóng tứ bề quạnh hiu
Xa trông cò liệng nghiêng chiều
Bóng tre xanh biếc xiêu xiêu mái đình
Cánh hồng gợn góc ao xinh
Vịt kêu một tiếng gợi hình bóng xưa
Nhớ rừng thôn cũ chiều mưa
Công danh chưa rạng ta chưa trở về.
PTH