ĐỒNG XANH THÀNH VIỄN PHỐ

Ruộng trũng đồng xanh mới buổi nào
Nay thành viễn phố đẹp làm sao!
Bao lần khách lại cong đường rẽ
Những lượt người đi thẳng lối vào
Vững chắc an toàn khung cửa rộng
Lâu bền tráng lệ dãy nhà cao
Công trình phát triển đời ưa chuộng
Lãnh thổ phồn vinh rất tự hào
Thi Nang