TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Căn buồng nhỏ đặt giường bố hẹp
410.Ở miền Nam “Đất Thép Thành Đồng”
Nơi làm việc của Hồng Phong
Bền gan vững chí chung lòng đấu tranh
Minh Khai rất trung thành với Đảng
Là Ủy viên Cách mạng kiên cường
Xả thân bảo vệ quê hương
Hết lòng hết sức yêu thương đồng bào
Đã lãnh đạo phong trào phát triển
Vì non sông,cống hiến trí tài
Trải qua suốt mấy năm dài
420.Sáng chiều làm việc miệt mài say mê
Chỉ đạo nhiều vấn đề đúng lúc
Mười Cúc rất cảm phục Minh Khai (*)
Đức tài vẹn vẽ cả hai
Nói ba thứ tiếng nước ngoài tinh thông
Cùng Hồng Phong ở trong Nam Bộ
Lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương
Từ thành phố đến ruộng nương
Đảng đang chỉ lối dẫn đường dân ta
Đương đầu chiến tranh và phát xít
430.Phòng chống lũ Trốt-kít chui vào…
Minh Khai chẳng quản gian lao
Đấu tranh quyết liệt,không nao núng lòng
Thi Nang
(còn tiếp)
+ Ghi chú:
(*) Mười Cúc: là tên của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh