NHỚ BẠN

憶 友
山 頭 見 雁 飛
憶 友 在 邊 陲 
腦 尚 懷 妍 影
心 恆 念 好 詩
今 時 猶 待 冀
昔 日 已 分 歧
所 約 同 相 遇
悲 夫 那 未 歸
詩 囊
+Hán Việt:
ỨC HỮU
Sơn đầu kiến nhạn phi
Ức hữu tại biên thùy
Não thượng hoài nghiên ảnh
Tâm hằng niệm hảo thi
Kim thời do đãi ký
Tích nhật dĩ phân kỳ
Sở ước đồng tương ngộ
Bi phù ná vị quy
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
NHỚ BẠN
Thấy nhạn bay nơi đỉnh núi
Nhớ bạn ở biên thùy
Não vẫn mang ảnh đẹp
Lòng thường nhớ thơ hay (tốt)
Giờ đây còn trông đợi
Ngày trước đã chia ly
Điều mình ước nguyện là cùng gặp nhau
Buồn thay!Sao chưa về?
Thi Nang
+Dịch thơ:
NHỚ BẠN
Nơi đầu núi nhạn bay
Nhớ bạn ở chân mây
Trí vẫn mang hình đẹp
Lòng thường tạc tứ hay
Giờ đây còn cách mặt
Ngày trước đã rời tay
Nguyện ước cùng nhau gặp
Chưa về, khổ muộn thay!
Thi Nang