QUẢ TIM HỒNG CỦA BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Dầm mưa dãi nắng ở trên đồng
Dưỡng dục con hiền chẳng tiếc công
Đã trải bao mùa lo sạ cấy
Từng qua những vụ gắng vun trồng
Xua thù, dũng cảm gìn thôn xóm
Đuổi giặc, kiên cường giữ núi sông
Một tấm lòng son vì nghĩa cả
Ngời danh rạng tiết quả tim hồng
Thi Nang