THƯƠNG TIẾC NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ KHẢ PHIÊU ĐÃ TỪ TRẦN

Bác Phiêu giã biệt cõi dương trần
Nghĩa nặng ân dày với Đảng,Dân
Giữ vẹn lòng son vì Tổ quốc
Xông pha lửa đạn vững tinh thần

Bảo vệ sơn hà Bác xả thân
Nằm gai nếm mật biết bao lần!
Bom gầm pháo nổ không hề ngại
Hợp sức chung tay để góp phần

Bác trải qua nhiều chức vụ cao
Kiên tâm đuổi giặc,giúp đồng bào
Quân hàm thượng tướng đầy vinh dự
Rồi Tổng Bí thư rất tự hào

Lãnh đạo toàn dân quyết một lòng
Đem tài xây dựng đẹp non sông
Làm cho xã tắc thêm bền vững
Rạng rỡ con Tiên với cháu Rồng

Vạn thuở lừng danh giống Lạc Hồng
Như vầng nguyệt sáng ở trên không
Đồng bào chiến sĩ đều thương tiếc
Sử Việt Nam mình mãi khắc công
Thi Nang