TOÀN DÂN NHỚ MÃI CÔNG ƠN BÁC HỒ

Bác đã kiên cường vượt nẻo xa
Dày công lập Đảng cứu sơn hà
Soi đường chiến sĩ tiêu trừ giặc
Dẫn lối đồng bào ửng hộ ta
Vững chí chôn vùi quân hiểm độc
Bền tâm đánh đuổi lũ gian tà
Toàn dân nhớ mãi ơn trời biển
Nghĩa cả tình sâu rất đậm đà
Thi Nang