TU BỔ ĐƯỜNG NHỰA

Cung đường trải nhựa mới vừa xong
Kẻ lại người qua thấy vững lòng
Những buổi mưa nhiều e nước đọng
Bây giờ sửa lại đã thành công
Thi Nang