BUỔI CHIỀU MÙA ĐÔNG

冬 暮 
寒 風 切 肉 皮 
與 拂 嫩 茶 枝 
黯 淡 鳧 離 野 
凄 滄 鷺 返 池 
看 霞 添 趣 味 
覽 霧 發 愁 悲 
冷 體 貧 家 裡 
哀 童 不 暖 衣 
詩 囊 
+Hán Việt:
ĐÔNG MỘ
Hàn phong thiết nhục bì 
Dữ phất nộn trà chi 
Ảm đạm phù ly dã 
Thê thương lộ phản trì 
Khan hà thiêm thú vị 
Lãm vụ phát sầu bi 
Lãnh thể bần gia lý 
Ai đồng bất noãn y 
Thi Nang
+Dịch nghĩa:
BUỔI CHIỀU MÙA ĐÔNG 
Gió lạnh cắt thịt da 
Và phớt qua cành trà non 
Chim le le rời đồng nội u ám tẻ nhạt 
Diệc trở lại ao rét mướt 
Xem ráng thêm màu mè hay lắm 
Nhìn sương mù sinh ra buồn rầu thảm thương 
Trong nhà nghèo thân thể lạnh lẽo 
Thương xót trẻ con không áo ấm 
Thi Nang
+Dịch thơ:
BUỔI CHIỀU MÙA ĐÔNG 
Gió lạnh cứa làn da
Và mơn đọt nhánh trà
Đồng hiu le đã biệt
Ao rét diệc đang sà
Ngắm ráng thêm vui lại
Xem mù phát muộn ra
Nhà nghèo thân giá buốt
Xót trẻ áo tưa tà
Thi Nang