MỪNG THẮNG LỢI

Tình sâu nghĩa nặng mải vun trồng
Giữ vẹn câu nguyền với tổ tông
Dẫu khổ,toàn quân đều hợp sức
Dù nguy,cả nước vẫn chung lòng
Kiên cường bảo vệ yên bờ cõi
Nhẫn nại duy trì ổn núi sông
Đảng đã cùng dân mừng thắng lợi
Làm cho rạng rỡ giống Tiên Rồng
Thi Nang