MỪNG XUÂN ĐẾN

Trước cảnh đông tàn vội vã qua
Mừng xuân trở lại khắp sơn hà
Tươi màu đẹp sắc trong phường xã
Rộn rã niềm vui cả nước nhả
Thi Nang