BUỔI TÀN ĐÔNG

Sương mờ nắng nhạt buổi tàn đông
Trước cảnh hoàng hôn lạnh lẽo đồng
Xót trẻ chưa về nơi ngõ quạnh
Thương già tựa cửa mỗi ngày mong
Thi Nang