TẤM GƯƠNG TRUNG LIỆT DIỄN CA (tt)

Nàng vẫn còn bôn ba viễn xứ
Thường tiếp thu ngoại ngữ rất nhanh
Ngày đêm tranh thủ học hành
100.Tinh thông tiếng Pháp,tiếng Anh,tiếng Tàu
Trong gian khó cùng nhau nỗ lực
Nguyện chung lòng hợp sức vượt qua
Quên mình để cứu nước nhà
Kề vai sát cánh tham gia góp phần
Nguyễn Ái Quốc ân cần giảng giải:
“Làm Cách mạng không ngại truân chuyên
Trui rèn ý chí trung kiên
Trau dồi đạo đức,thường xuyên sửa mình
Quyết chẳng sợ hy sinh gian khổ
110.Hãy vùng lên đánh đổ thực dân
Sẵn sàng vì nước xả thân
Luôn luôn giữ vững tinh thần xông pha
Phải sáng suốt nhìn xa trông rộng
Cùng chung tay giải phóng sơn hà
Không nề bão táp phong ba
Noi gương sáng của ông cha ngàn đời”
Minh Khai thấm thía lời Người dạy
Khắc vào tâm lẽ phải điều hay
Vừa làm vừa học hăng say
Vì dân vì Đảng đêm ngày gắng công.
Thi Nang
(còn tiếp)