THĂM ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ BẾN DƯỢC CỦ CHI

訪 古 芝 變 藥 烈 士 想 念 祠 
暮 暑 晴 天 舞 燕 群 
靈 祠 美 景 太 平 春 
忘 身 為 黨 英 雄 志 
舉 國 尊 崇 偉 大 勳 
詩 囊 
+ Hán Việt:
PHỎNG CỔ CHI BIẾN DƯỢC LIỆT SĨ TƯỞNG NIỆM TỪ 
Mộ thử tình thiên vũ yến quần 
Linh từ mỹ cảnh thái bình xuân 
Vong thân vị Đảng anh hùng chí 
Cử quốc tôn sùng vĩ đại huân 
Thi Nang 
+ Dịch nghĩa:
THĂM ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ BẾN DƯỢC CỦ CHI 
Bầy chim én bay liệng trong trời quang nắng chiều 
Mùa xuân rất bình yên,cảnh đẹp,đền thờ thiêng liêng 
Lòng mong muốn của anh hùng vì Đảng quên thân 
Cả nước tôn trọng và sùng bái công lao to lớn,vẻ vang 
Thi Nang
+Dịch thơ:
THĂM ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ BẾN DƯỢC CỦ CHI 
Chiều nắng trời quang én lượn vòng
Đền thiêng cảnh đẹp giữa xuân hồng
Xả thân vì Đảng anh hùng chí
Cả nước tôn thờ những chiến công
Thi Nang