ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ

阮 惠 花 街
阮 惠 花 街 上 眾 行
工 程 設 立 得 芳 名 
閒 游 賞 玩 輝 煌 景 
結 果 由 人 已 造 成 
詩 囊 
+Hán Việt:
NGUYỄN HUỆ HOA NHAI
Nguyễn Huệ hoa nhai thượng chúng hành 
Công trình thiết lập đắc phương danh 
Nhàn du thưởng ngoạn huy hoàng cảnh 
Kết quả do nhân dĩ tạo thành 
Thi Nang 
+Dịch nghĩa:
ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ 
Nhiều người đi trên đường hoa Nguyễn Huệ 
Dựng lên công trình được danh tiếng tốt truyền đi xa 
Thong thả đi chơi ngắm nhìn cảnh đẹp đẽ,rực rỡ,chói lọi 
Kết quả do loài người đã tạo nên 
Thi Nang
+Dịch thơ:
ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ
Qua lại đường hoa khách bộ hành
Công trình kiến trúc được thơm danh
Đi chơi ngắm cảnh huy hoàng quá
Kết quả do nhân đã tạo thành
Thi Nang