THỜI TIẾT OI NỒNG

Đã nửa mùa xuân lại nắng nhiều
Oi nồng cứ ngỡ lửa trời thiêu
Làm cho khó chịu toàn thân thể
Tự buổi gần trưa đến giữa chiều
Thi Nang