ĐÔI BẠN VƯỢT ĐƯỜNG XA

Đường xa gối mỏi mình không ngại
Suối thẳm chân chồn bạn vẫn qua
Lặng ngắm nương mì thương cảnh xã
Thầm trông trảng đậu nhớ quê nhà
Băng rừng khói nhạt nghe già hỏi
Vượt rẫy sương mờ thấy trẻ ca
Giữa buổi hoàng hôn làn gió lạnh
Đầu non xuất hiện mảnh trăng ngà
Thi Nang