GIỜ TAN HỌC

Mây mờ gió lặng giữa chiều quê
Đã có nhiều xe ở cạnh lề
Cổng cũ trường xưa người tấp nập
Vừa ra khỏi lớp học sinh về
Thi Nang