LẶT LÁ MAI VÀNG

Chiều qua đã lặt lá mai vàng
Sẽ trổ hoa nhiều dịp Tết sang
Mỗi độ vào xuân xòe cánh nở
Đầu năm rực rỡ biết bao tràng!
Thi Nang