THƯƠNG XÓT NHỮNG NGƯỜI CHÌM TRONG BÃO LŨ Ở MIỀN TRUNG

THƯƠNG XÓT NHỮNG NGƯỜI CHÌM TRONG BÃO LŨ Ở MIỀN TRUNG
Bão rít mưa gào sạt lở non
Tường xiêu cột gãy đá lăn tròn
Vùi chôn vóc trẻ đang lành lạnh
Dập phủ thân già đã héo hon
Cửa sập thung tràn khoai cũng mất
Nhà tan rẫy ngập lúa không còn
Thương người xót kẻ chìm trong lũ 
Vĩnh biệt gia đình khổ các con!
Thi Nang