TRẬN BÃO (SỐ 12 – ngày 04-11-2017)(nđt)

Trận bão càn qua khổ mấy vùng !
Gây nhiều tổn hại chốn miền Trung
Nhà xiêu cửa sập vườn xơ xác
Quả rã cành rơi gió lạnh lùng
Gãy trụ,dây sà giăng đỉnh dốc *
Trôi người,nước đổ ngập triền thung
Khi nhìn thảm họa đầy thương xót !
Thấy cảnh tàn hao thật hãi hùng !
Thi Nang
* trụ : tức là trụ điện
dây : tức là dây điện