HOÀI NIỆM TUỔI ĐÔI MƯƠI

Gió thoảng nhành mai gợi nỗi sầu
Khơi từng kỷ niệm mãi hằn sâu
Hình xưa thuở nọ còn đen tóc
Dáng nhỏ ngày nao đã bạc đầu
Giã cảnh thầm thương người bước lẹ
Xa trường lặng nhớ kẻ chờ lâu
Đường xa cách trở,về không được
Buổi ấy dòng sông gãy nhịp cầu
Thi Nang